TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN SƯ PHẠM TỰ NHIÊN

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số:  01/KH-SPTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Nghệ An, ngày 07 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRUYỀN THÔNG, TƯ VẤN TUYỂN SINH NĂM 2020

Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020, nhằm tăng cường công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh của Viện, tư vấn hướng nghiệp trong mùa tuyển sinh đại học, sau đại học năm 2020, Viện Sư phạm Tự nhiên thông báo Kế hoạch về công tác truyền thông, tư vấn tuyển sinh năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường truyền thông, quảng bá hình ảnh Viện Sư phạm Tự nhiên, các thành tựu trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và định hướng phát triển của Viện trong những năm tới;

- Định hướng, hướng nghiệp cho thí sinh cần tìm hiểu thông tin các ngành Sư phạm Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Sư phạm Khoa học Tự nhiên và cơ hội việc làm nhằm đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới;

Cung cấp thông tin tuyển sinh năm 2020 của Viện Sư phạm Tự nhiên, Trường Đại học Vinh cho thí sinh và phụ huynh.

2. Yêu cầu

Đảm bảo tính thiết thực, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

- Thành lập tổ truyền thông,tư vấn tuyển sinh của Viên và các ngành;

- Tăng cường cập nhật thông tin tuyển sinh, thông tin về các ngành Sư phạm Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Sư phạm Khoa học Tự nhiên cùng cơ hội việc làm nhằm đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới lên subweb của Viện;

- Tăng cường cập nhật thông tin về các hoạt động về đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác trong và ngoài nước và các hoạt động khác lên subweb của Viện;

- Phối hợp tổ chức hoạt động giao lưu giữa giảng viên, sinh viên Viện Sư phạm Tự nhiên với giáo viên và học sinh trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Trường THPT Chuyên vào tháng 3/2020 (có kế hoạch tổ chức riêng);

- Tham gia chuỗi ngày hội tư vấn tuyển sinh do Nhà trường chủ trì trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh;

- Thiết kế trang thông tin giới thiệu về Viện Sư phạm Tự nhiên và các ngành đào tạo;

- Tăng cường các hoạt động tư vấn, quảng bá tuyển sinh thông qua mạng lưới cựu sinh viên, học viên cao học là giáo viên các trường THPT.

            - Phối hợp tư vấn tuyển sinh với hoạt động kiểm tra thực tập sư phạm và tổ chức sinh hoạt chuyên môn với các tổ chuyên môn ở trường THPT.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ truyền thông, tư vấn tuyển sinh

- Thiết kế trang thông tin tuyển sinh giới thiệu về Viện và các ngành đào tạo; cập nhật thông tin tuyển sinh, thông tin về ngành đào tạo và các hoạt động của Nhà trường lên subweb;

- Đầu mối phối hợp với Ban tuyển sinh của Nhà trường thực hiện công tác truyền thông, tư vấn tuyển sinh năm 2020 và tham gia các hoạt động tư vấn tuyển sinh do Nhà trường tổ chức;

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giao lưu giữa giảng viên, sinh viên Viện Sư phạm Tự nhiên với giáo viên và học sinh trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Trường THPT Chuyên vào tháng 3/2020.

- Đầu mối phối hợp với các bộ phận liên quan trong quá trình thực hiện kế hoạch.

2. Đoàn Thanh niên và Liên chi hội sinh viên

- Tăng cường công tác quảng bá các hoạt động liên quan đến Đoàn Viện LCH sinh viên;

- Phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giao lưu giữa giảng viên, sinh viên Viện Sư phạm Tự nhiên với giáo viên và học sinh trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Trường THPT Chuyên vào tháng 3/2020.

3. Trợ lý quản lý sinh viên

Phối hợp với Tổ truyền thông, tư vấn tuyển sinh và Đoàn Viện, LCH sinh viên tổ chức các hoạt động liên quan.

4. Các bộ môn

- Cung cấp thông tin về các chuyên ngành đào tạo Sau đại học và các ngành đào tạo đại học, các thành tích về đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác trong và ngoài nước, thông tin về cựu sinh viên thành đạt và các hoạt động khác lên suweb của Viện;

- Tích cực, chủ động trong công tác truyền thông tư vấn tuyển sinh bằng các hình thức khác nhau; phối hợp với tổ truyền thông, tư vấn tuyển sinh của Viện trong quá trình tổ chức hoạt động.

            Viện yêu cầu các cá nhân và bộ phận liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch trên.           

                                                                        PHÓ VIỆN TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

 

 

 

                                                                          PGS.TS. Lê Đức Giang