Sau ba năm hoạt động với một mô hình hoàn toàn mới, Đảng bộ bộ phận Viện Sư phạm Tự nhiên gặp không ít khó khăn và thách thức. Tuy vậy, với một đội ngũ đảng viên là những cán bộ giảng viên có trình độ cao, có nhiều tâm huyết và cống hiến, là những học viên sinh viên xuất sắc năng động, yêu nghề, Đảng bộ bộ phận Viện Sư phạm Tự nhiên đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận:

          1. Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Viện theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Nhà trường, chương trình công tác các năm học 2016 – 2017, 2017 – 2018, 2018 – 2019 và học kỳ 1 năm học 2019 – 2020. Công tác tuyên truyền, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại Hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Nghị quyết Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đảng bộ bộ phận được thực hiện có hiệu quả. Đảng bộ đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng. Đặc biệt, Đảng bộ lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, như chú trọng hơn trong liên hệ với thực tiễn, vận dụng Công nghệ thông tin trong dạy học, quan tâm đổi mới phương pháp theo định hướng tiếp cận phẩm chất và năng lực của sinh viên… Tham gia đầy đủ và có trách nhiệm trong việc thực hiện bồi dưỡng giáo viên thuộc các chương trình ETEP và RGEP cũng như các chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp và bồi dưỡng thường xuyên giáo viên phổ thông. Đảng bộ đã lãnh đạo đơn vị tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 60 năm Khoa Toán - Ngành Toán; Triển khai kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Sư phạm Toán học theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA và ngành Sư phạm Hóa học theo bộ tiêu chuẩn quốc gia.

          2. Đảng bộ bộ phận Viện đã thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng Đảng. Đảng ủy bộ phận đã tham mưu cho Đảng ủy trường sáp nhập 3 chi bộ cán bộ gồm: chi bộ cán bộ ngành Vật lý, chi bộ cán bộ ngành Hóa học, chi bộ cán bộ ngành Sinh học thành chi bộ cán bộ ngành Lý-Hóa-Sinh từ tháng 4/2019. Đảng bộ cũng chỉ đạo việc kiện toàn các bộ môn trong toàn Viện, giảm từ 16 bộ môn xuống còn 12 bộ môn, đảm bảo theo đúng quy định của Nhà trường. Đảng bộ luôn coi trọng công tác phát triển Đảng, nhất là đối với học viên, sinh viên Trong 3 năm 2017, 2018, 2019 toàn Đảng bộ kết nạp được 113 đảng viên mới, trong đó có 2 đảng viên là cán bộ, 111 đảng viên là sinh viên, chuyển chính thức cho 54 đảng viên là học viên, sinh viên.

          3. Ngay khi thành lập, Đảng bộ Viện đã có chỉ đạo sát sao các tổ chức đoàn thể trong Viện làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự hòa nhập nhanh chóng trong cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên. Chỉ đạo các đoàn thể tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao theo kế hoạch của Nhà trường cũng như của Viện. Dưới sự lãnh đảng của Đảng bộ, ba năm học liên tiếp 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019 các tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên của Viện đều xếp loại xuất sắc; Chỉ đạo việc phân công giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên phụ trách hỗ trợ nhóm sinh viên, giúp đỡ, động viên, khuyến khích sinh viên học tập, rèn luyện để giành được các loại học bổng. Trung bình mỗi năm tổng học bổng sinh viên của Viện nhận được là trên một tỷ đồng. Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, công tác học viên sinh viên của Viện luôn là đơn vị dẫn đầu và được Nhà trường khen thưởng, tỷ lệ sinh viên giỏi, sinh viên xuất sắc luôn cao nhất toàn Trường.

          4. Đảng bộ đã xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy và công tác tự kiểm tra, giám sát của đảng bộ bộ phận; Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ đã chỉ đạo thực hiện 3 đợt thanh tra, kiểm tra, trong đó có một đợt thanh tra toàn diện mọi mặt hoạt động của Viện vào tháng 1 năm 2019. Sau mỗi đợt thanh tra, kiểm tra, Đảng bộ đã chỉ đạo tốt các ngành triển khai thực hiện, phát huy những điểm mạnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được nêu ra trong các kết luận của đoàn thanh tra, kiểm tra.

          5. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn của đơn vị. Quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; Chỉ đạo đẩy mạnh việc xây dựng chương trình đào tạo, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu đào tạo theo tiếp cận CDIO cho các khóa 58, 59, 60; Chỉ đạo hoàn thành các đề tài nghiên cứu khoa học, đề tài CDIO các năm 2017, 2018, 2019 và đang triển khai đề tài năm 2020; Phải khẳng định rằng, kể từ khi thành lập đến nay, công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ cũng như sinh viên của Viện Sư phạm Tự nhiên được Đảng bộ quan tâm hàng đầu, và kết quả là Viện luôn là đơn vị dẫn đầu trong công tác nghiên cứu khoa học, đặc biệt là các công bố quốc tế; Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thực hành thí nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên sư phạm được làm quen với thực tế phổ thông; Chỉ đạo việc thực hiện công tác tư vấn và tuyển sinh các bậc học (đại học, sau đại học), loại hình đào tạo (chính quy, liên thông) trong và ngoài trường; Chỉ đạo rà soát, xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học của cả 5 ngành trong Viện; Chỉ đạo xây dựng đội ngũ chuyên gia trong phát triển chương trình, bồi dưỡng giáo viên theo chương trình ETEP, chương trình bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; Chỉ đạo các ngành triển khai các seminar về chương trình giáo dục phổ thông mới trước khi tham gia các lớp bồi dưỡng thuộc chương trình ETEP và RGEP tổ chức tại trường Đại học Vinh vào cuối năm 2019; Chỉ đạo các ngành, các bộ môn chủ động trong công tác dự giờ thăm lớp, seminar, đặc biệt chú trọng dự các giờ dạy theo CDIO; Chỉ đạo việc kết nối với trường THPT Chuyên để gửi sinh viên tham gia các hoạt động thường xuyên ở phổ thông như: dự giờ, hoạt động trải nghiệm và các hoạt động khác của nhà trường, giúp các em sinh viên sư phạm sớm làm quen với thực tế phổ thông; Chỉ đạo phát huy sức mạnh của các cán bộ đảng viên, vận dụng tốt các mối quan hệ của tập thể và cá nhân với các cơ sở đào tạo nước ngoài để hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học; Chỉ đạo thực hiện tốt nếp sống văn hoá trong Nhà trường, đặc biệt với giảng viên Viện SPTN cần đề cao tính mô phạm, luôn là tấm gương sáng, tạo niềm cảm hứng cho sinh viên ngành sư phạm.

         

Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận chụp ảnh với Lãnh đạo Nhà trường

Trước thềm Đại hội Đảng bộ Viện Sư phạm Tự nhiên nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XXXII nhiệm kỳ 2020 - 2025, với những kết quả đạt được, tập thể Đảng bộ Viện có thêm nhiều động lực tiếp tục vượt qua khó khăn, thử thách trong những năm tiếp theo, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất hướng tới mục tiêu thành lập và xây dựng trường Sư phạm Vinh phát triển và hội nhập quốc tế.                       

Một số phụ lục số liệu và hình ảnh:

1. Thành tích, khen thưởng

- Năm 2017: Đảng bộ được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu.

- Năm 2018: Đảng bộ được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Năm 2019: Đảng bộ được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu.

- Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tao cho tập thể Lao động xuất sắc 2 năm liên tục (2017 và 2018).
- Tổ chức Công đoàn Viện và Đoàn Viện đều đạt danh hiệu xuất sắc 3 năm học liên tiếp (2016 – 2017, 2017 – 2018, 2018 – 2019).
- Công tác học viên – sinh viên của Viện được xếp loại xuất sắc 3 năm học liên tiếp (2016 – 2017, 2017 – 2018, 2018 – 2019).

- Hoàn thành 10 đề tài NCKH đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo tiếp cận CDIO.

- Có 4 giảng viên được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư.

- Có 4 giảng viên hoàn thành luận án tiến sỹ.

- Có 10 cán bộ hoàn thành chương trình Trung cấp lý luận chính trị.

- Có 27 giảng viên tham gia đội ngũ giảng viên Sư phạm chủ chốt của Nhà trường.

2. Thống kê số liệu người học năm học 2018 - 2019 và 2019 – 2020

TT

Ngành

Đại học CQ

ĐH vừa làm,

vừa học

Cao học

Nghiên cứu sinh

Tổng

2018

2019

2019

2020

2018

2019

2019

2020

2018

2019

2019

2020

2018

2019

2019

2020

2018

2019

2019

2020

1

Toán học

245

310

75

112

118

156

21

19

459

597

2

Vật lý

64

58

0

0

51

82

16

16

131

156

3

Hóa học

78

91

0

0

47

92

14

18

139

201

4

Sinh học

38

36

21

21

34

58

0

3

93

118

5

Tin học

19

16

0

50

0

0

0

0

19

66

 

Tổng

444

511

96

183

250

388

51

56

841

1138

 

3. Thống kê số lượng hoạt động khoa học

Hoạt động khoa học

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Số buổi seminar khoa học

159

131

131

Số bài báo quốc tế

55

38

37

Số bài báo trong nước

80

63

71

Số báo cáo hội nghị, hội thảo

29

59

28

Số giáo trình đã xuất bản

19

10

10

Số đề tài cấp Bộ

6

12

8

Số đề tài cấp trường

16

24

16

Số đề tài cấp Trường đang thực hiện

19

22

12

 

CBGV Nữ của Viện SPNT

Lễ bế giảng SV K56 của Viện SPTN

Một tiết mục văn nghệ của công đoàn Viện SPTN

           BCH Đảng bộ bộ phận Viện Sư phạm Tự nhiên