Hiện nay Nhà trường đã công bố kế hoạch thi dự kiến (chưa có số báo danh, phòng thi) của học kỳ 1 năm học 2017- 2018, yêu cầu Sinh viên kiểm tra trên trang cá nhân để thực hiện: 

+ Từ ngày 20 tháng 11 năm 2017 đến 17h00 ngày 26 tháng 11 năm 2017 sinh viên xem và phản hồi ý kiến cho Nhà trường qua Trung tâm Đảm bảo Chất lượng.

- Hướng dẫn sinh viên xem lịch thi dự kiến như sau:

            Bước 1: Xem Lịch thi cá nhân

Bước 2:  Học kỳ: chọn  1_2017_2018

Bước 3: Lần thi: chọn Thi lần 1.

Bước 4: Đợt thi: chọn trùng với khoá đăng ký học.

+ Đối với sinh viên đăng ký học phần chuyển đổi sinh viên đến Trung tâm Đảm bảo Chất lượng đăng ký trước 17h00 ngày 26 tháng 11 năm 2017 để tổ chức thi.

+ Đối với sinh viên chưa có lịch thi hoặc bị trùng lịch thi, sinh viên thông báo cho Nhà trường qua Trung tâm Đảm bảo Chất lượng biết để xếp lịchNhà trường không tổ chức đăng ký hoãn thi.

+ Đến 17h00 ngày 26 tháng  11 năm 2017 Nhà trường đóng lịch thi dự kiến trên hệ thống để xử lý.

+ Từ 17h00 ngày 10 tháng 12 năm 2017 sinh viên xem lịch thi để dự thi theo lịch thi chính thức (đã có số báo danh, phòng thi) .

+ Đối với sinh viên nghỉ thi có lý do chính đáng (trường hợp đau ốm hoặc sự cố bất thường phải có giấy tờ hợp lệ được Trưởng khoa chủ quản chấp nhận) sinh viên viết đơn và kèm theo minh chứng nộp cho Trung tâm Đảm bảo Chất lượng chậm nhất sau 02 ngày kể từ ngày tổ chức thi môn đó.

                                                                         Nghệ An, ngày 20 tháng 11  năm 2017

                                                Trung tâm Đảm bảo Chất lượng


Hiện nay Nhà trường đã công bố kế hoạch thi dự kiến (chưa có số báo danh, phòng thi) của học kỳ 1 năm học 2017- 2018, yêu cầu Sinh viên kiểm tra trên trang cá nhân để thực hiện: 

+ Từ ngày 20 tháng 11 năm 2017 đến 17h00 ngày 26 tháng 11 năm 2017 sinh viên xem và phản hồi ý kiến cho Nhà trường qua Trung tâm Đảm bảo Chất lượng.

- Hướng dẫn sinh viên xem lịch thi dự kiến như sau:

            Bước 1: Xem Lịch thi cá nhân

Bước 2:  Học kỳ: chọn  1_2017_2018

Bước 3: Lần thi: chọn Thi lần 1.

Bước 4: Đợt thi: chọn trùng với khoá đăng ký học.

+ Đối với sinh viên đăng ký học phần chuyển đổi sinh viên đến Trung tâm Đảm bảo Chất lượng đăng ký trước 17h00 ngày 26 tháng 11 năm 2017 để tổ chức thi.

+ Đối với sinh viên chưa có lịch thi hoặc bị trùng lịch thi, sinh viên thông báo cho Nhà trường qua Trung tâm Đảm bảo Chất lượng biết để xếp lịchNhà trường không tổ chức đăng ký hoãn thi.

+ Đến 17h00 ngày 26 tháng  11 năm 2017 Nhà trường đóng lịch thi dự kiến trên hệ thống để xử lý.

+ Từ 17h00 ngày 10 tháng 12 năm 2017 sinh viên xem lịch thi để dự thi theo lịch thi chính thức (đã có số báo danh, phòng thi) .

+ Đối với sinh viên nghỉ thi có lý do chính đáng (trường hợp đau ốm hoặc sự cố bất thường phải có giấy tờ hợp lệ được Trưởng khoa chủ quản chấp nhận) sinh viên viết đơn và kèm theo minh chứng nộp cho Trung tâm Đảm bảo Chất lượng chậm nhất sau 02 ngày kể từ ngày tổ chức thi môn đó.

                                                                         Nghệ An, ngày 20 tháng 11  năm 2017

                                                Trung tâm Đảm bảo Chất lượng