Hiện nay, Nhà trường đã công bố lịch thi chính thức trên trang cá nhân sinh viên. Những sinh viên học các học phần chuyển đổi trong học kỳ I năm học 2018 - 2019 mang 01 bản phôtô đơn đăng ký học HPCĐ đến Trung tâm Đảm bảo chất lượng đăng ký thi cuối kỳ trước ngày 12/11/2018. Sau ngày 12/11/2018, Nhà trường chốt danh sách để xếp lịch thi cuối kỳ I năm học 2018 - 2019. Sinh viên xem lịch thi trên trang cá nhân (mục Thông tin đáng chú ý) hoặc tại bảng tin Trung tâm Đảm bảo chất lượng (Tầng 3, Nhà A0) vào lúc 10h ngày 15/12/2018. Mọi phản hồi về lịch thi thông báo về Trung tâm Đảm bảo chất lượng trước ngày 20/12/2018. Sinh viên nộp hồ sơ nhập điểm (có đẩy đủ chữ ký của Giảng viên, Trưởng bộ môn) về cho Trung tâm Đảm bảo chất lượng trước ít nhất 02 ngày so với lịch thi.
Lưu ý: Những sinh viên đã đăng ký thi giữa kỳ thì không cần đăng ký thi cuối kỳ. Trung tâm Đảm bảo chất lượng sẽ lấy dữ liệu thi giữa kỳ để xếp lịch thi cuối kỳ cho sinh viên.