MS 519 – 29/05/2018 : Phan Lê Na

- Tên seminar:  Rà soát Chuẩn đầu ra và ma trận ITU ngành Sư phạm Tin
học theo chương trình Giáo dục phổ thông mới
- Thời gian: 13h30, Thứ Ba, ngày 29/05/2018
- Địa điểm: Phòng A1 204
- Người trình bày:  TS. Phan Lê Na
-  Đơn vị: Viện Sư phạm Tự nhiên