- Tên seminar:   Phân tích mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra của các học phần thuộc khối kiến thức Hóa lý và Hóa lý thuyết và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

-Thời gian:   8h00 thứ 2 ngày 14 tháng 5 năm 2018
- Địa điểm:   Văn phòng ngành Hóa-Viện Sư phạm Tự nhiên.
- Người chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Xuân Dũng.
-Đơn vị: Bộ môn Hữu cơ-Hóa lý, Viện Sư phạm Tự nhiên.