- Tên seminar: Họ chuẩn tắc và tựa chuẩn tắc của các ánh xạ từ Cn vào không gian xạ ảnh PN(C)
Thời gian: 13h  đến 17h00 thứ 6 ngày 09 tháng 3 năm 2018
- Địa điểm:  A3 201
- Người trình bày: Ths. Đậu Hồng Quân
- Đơn vị:  Bộ môn Giải tích – Viện Sư phạm tự nhiên