MS 418 - 24/03/2018 - TS. Vũ Thị Hồng Thanh

- Tên seminar: Trao đổi về chương trình Giáo dục phổ thông mới môn Toán
Thời gian: 7h  đến 11h00 thứ 7 ngày 24 tháng 3 năm 2018
- Địa điểm:  A3 201
- Người trình bày: TS. Vũ Thị Hồng Thanh
- Đơn vị:  Bộ môn Giải tích – Viện Sư phạm tự nhiên