MS 408 - 16/03/2018 Prof. Dr. Nguyen Trung Thanh

- Tên seminar: Systems of Linear Equations and Some Applications
Thời gian: 15h  đến 17h00 thứ 6 ngày 16 tháng 3 năm 2018
- Địa điểm:  A1 201
- Người trình bày: Prof. Dr. Nguyen Trung Thanh, Department of Mathematics, Rowan University, Glassboro, NJ, USA (Báo cáo bằng tiếng anh)
- Đơn vị:  Bộ môn Giải tích – Viện Sư phạm tự nhiên