- Tên seminar : Seminar chúc mừng Thầy giáo Phan Đức Thành tuổi 80!

- Thời gian: 8h00, Thứ 7 ngày 12- 5- 2018

- Địa điểm: A1-201.