- Tên seminar: Ra soát, chỉnh sửa Chuẩn đầu ra, Ma trận ITU của các Học Phân thuộc nội dung Hóa Vô cơ, Phân tích trong Chương trình Su phạm Hóa học theo tiếp cận CDIO

- Thời gian: 8h00, ngày 9/5/2018

- Địa điểm: Văn phòng ngành Hóa – Viện SPTN

- Người trình bày: Phan Thị Hồng Tuyết - Đinh Thị Trường Giang

- Đơn vị: Ngành Hóa-Viện SPTN