TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN SƯ PHẠM TỰ NHIÊN

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 39

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 5nawm 2020)

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 11 tháng 5

 

 

 

 

 

 Thứ Ba, ngày12 tháng 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 13 tháng 5

18h00

Giao ban Lãnh đạo Viện với Lớp trưởng các lớp sinh viên

Đ/c Trần Thị Kim Oanh

Đại diện Ban lãnh đạo Viện,TLQLSV,Lớp trưởng các lớp sinh viên

Văn phòng Viện

 19h00

 Sinh hoạt lớp tháng 5 - 2020

 Lớp trưởng

 58A Toán CLC, 58 Lý Tin, 58A1 Toán, 58A2 Toán,  59A Toán CLC, 59A Toán, 60A Toán CLC,

 B2-201, B2-301, B2-304, , B3-101, B2-302, B2-303

Thứ Năm, ngày 14 tháng 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 15 tháng 5

 19h00

 Sinh hoạt lớp tháng 5 - 2020

 Lớp trưởng

 57A Lý, 57A Sinh, 58 Hóa Sinh, 59 Hóa

 B2-301, B2-302, B2-303

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 16 tháng 5

 19h00

 Sinh hoạt lớp tháng 5 - 2020

 Lớp trưởng

 57A Hóa, 60A Hóa

 B3-102, B3-101

Chủ Nhật, ngày 17 tháng 5