Chức năng:

Viện Sư phạm Tự nhiên là đơn vị thuộc Trường Đại học Vinh, giúp Hiệu trưởng trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng; chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế.

Nhiệm vụ:

a) Quản lý giảng viên, chuyên viên và người học thuộc Viện theo phân cấp của hiệu trưởng;

b) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo trình độ đại học và sau đại học theo kế hoạch chung của Trường. Cụ thể:

- 7 ngành đào tạo trình độ đại học: Sư phạm toán học chất lượng cao, Sư phạm toán học, Sư phạm vật lý, Sư phạm hóa học, Sư phạm sinh học, Sư phạm tin học và Sư phạm khoa học tự nhiên.

- 15 chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ: Toán giải tích, Đại số và Lý thuyết số, Hình học và Tôpô, Lý thuyết xác suất và thống kê toán học; Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán,  Quang học, Lý luận và phương dạy học bộ môn Vật lý, Hóa hữu cơ, Hóa vô cơ, Hóa phân tích, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học, Sinh học thực nghiệm, Thực vật học, Động vật học, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học.

- 10 chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ: Toán giải tích; Đại số và Lý thuyết số, Hình học và Tôpô, Lý thuyết xác suất và thống kê toán học; Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán,  Quang học, Lý luận và phương dạy học bộ môn Vật lý, Hóa hữu cơ, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học, Thực vật học

c) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục phổ thông và huy động sự tham gia của cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục phổ thông vào quá trình đào tạo của Viện;

d) Lập kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo nhiệm vụ được Nhà trường giao và theo hợp đồng với cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục phổ thông;

đ) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo;

e) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, chuyên viên và người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và chuyên viên thuộc Viện;

g) Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, chuyên viên trong Viện và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của Nhà trường.