Phụ trách chung: PGS.TS. Nguyễn Thị Nhị –Trưởng Bộ môn (ĐT: 0983.564.456)
I. Kế hoạch chung
1. Cơ cấu lớp: Mỗi lớp 20 HV
2. Địa điểm học: Phòng thí nghiệm cơ nhiệt (D1 – 101) và thí nghiệm điện quang (D1 – 102)
3. Về nội dung: Gồm 3 module
4. Về thời lượng: 45 tiết = 11 buổi
Module 1: 5 tiết     (1 buổi)
Module 2: 16 tiết  (4 buổi)
Module 3: 24 tiết  (6 buổi)
II. Kế hoạch cụ thể
Xem chi tiết fileke_hoach_boi_duong_gv_vat_ly.doc