1. Mục tiêu chương trình đào tạo

Đào tạo cử nhân trình độ đại học ngành Sư phạm Vật lí có phẩm chất chính trị vững vàng; có đạo đức, tư cách và sức khỏe tốt; được trang bị một nền tảng kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành bao gồm các lĩnh vực: Vật lí chuyên ngành, khoa học giáo dục và khoa học sư phạm. Đào tạo cử nhân Sư phạm Vật lí có chất lượng cao để giảng dạy vật lí ở trường (trung học) phổ thông, trường trung học chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học hoặc làm việc trong các cơ sở nghiên cứu khoa học; có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ thạc sỹ và tiến sĩ, đáp ứng được các yêu cầu của sự nghiệp xây dựng đất nước trong thế kỉ 21.

2. Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra cấp chương trình được thiết kế theo 4 nhóm nội dung:

- Kiến thức và lập luận ngành:

+ Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

+ Có kiến thức khoa học cơ bản đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp;

+ Nắm vững kiến thức về Vật lí đại cương, Vật lí lí thuyết, Vật lí thực nghiệm, các phương pháp Toán cho Vật lí;

+ Nắm vững kiến thức về Tâm lí học, Giáo dục học để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh;

+ Hiểu biết các cơ sở lí luận kinh điển và hiện đại về quá trình dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông gồm quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung chương trình, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học Vật lí;

+ Có kiến thức tin học, kỹ năng sử dụng Công nghệ Thông tin để nghiên cứu và dạy học Vật lí;

+ Có kiến thức ngoại ngữ theo chuẩn B1 châu Âu để giao tiếp, giảng dạy và nghiên cứu tài liệu chuyên ngành.

+ Có kiến thức cơ bản về Quản lí hành chính nhà nước và Quản lí giáo dục.

- Kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp:

+ Kỹ năng sư phạm: Cử nhân Sư phạm Vật lí có kỹ năng tổ chức lớp và xây dựng phong trào lớp chủ nhiệm, kỹ năng giáo dục học sinh cá biệt; xây dựng được kế hoạch dạy học và triển khai thực hiện kế hoạch dạy học môn Vật lí đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục ở trường phổ thông.

+ Kỹ năng thực hành Vật lí: Có kỹ năng đặt vấn đề và giải quyết các vấn đề về Vật lí, phát hiện và giải quyết vấn đề theo các phương pháp nghiên cứu cơ bản của Vật lí học.

+ Kỹ năng đánh giá: So sánh, đánh giá được mức độ khoa học của nội dung môn Vật lí ở trung học phổ thông theo quan điểm của Vật lí học hiện đại.

+ Kỹ năng nghiên cứu khoa học: Có kĩ năng cơ bản để nghiên cứu khoa học chuyên ngành, khoa học về Giáo dục học, Lí luận và Phương pháp dạy học Vật lí.

- Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp:

         + Kỹ năng giao tiếp: Trang bị cho SV những kỹ năng trình bày, kỹ năng giải thích những vấn đề phức tạp thông qua các bài tập lớn, tiểu luận môn học hay các báo cáo thuyết trình chuyên môn (semina).

+ Kỹ năng làm việc theo nhóm: Trang bị cho SV cách làm việc hiệu quả trong các vai trò khác nhau như tổ chức, quản lý, thực hiện để đạt hiệu quả từ nhóm SV có những sở thích, môi trường sống và trình độ chuyên môn khác nhau.

+ Kỹ năng ngoại ngữ: Trang bị cho SV kiến thức ngoại ngữ tương đương chuẩn B1 Châu Âu và am hiểu kiến thức tiếng Anh chuyên ngành.

 - Năng lực thực hành nghề nghiệp để phân nhiệm giảng dạy cho các môn học và đánh giá ở cấp chương trình.

+ Nhận biết bối cảnh: vai trò và trách nhiệm của người giáo viên; ảnh hưởng của xã hội lên giáo dục và ngược lại; bối cảnh của xã hội; sứ mệnh (nhiệm vụ) của nhà trường; đặc điểm học sinh; vị trí và vai trò của ngành học.

+ Hình thành ý tưởng về chương trình nhà trường THPT môn Vật ý và môn Khoa học tự nhiên: thiết lập các mục tiêu dạy học, mục tiêu giáo dục và hướng nghiệp; chức năng, nguyên lý và cấu trúc chương trình nhà trường môn học; mô hình hóa chương trình nhà trường; quản lý chương trình nhà trường môn học.

+ Năng lực thiết kế chương trình nhà trường THPT môn Vật lý và môn Khoa học tự nhiên: cấu trúc; nội dung; kế hoạch và hướng dẫn thực hiện.

+ Năng lực thực hiện (triển khai) chương trình nhà trường THPT môn Vật lý và và môn Khoa học tự nhiên: triển khai các hoạt động dạy học và giáo dục theo kế hoạch; lãnh đạo và quản lý người học; giám sát, kiểm tra đánh giá quá trình và kết quả học tập, rèn luyện; giải quyết các tình huống sư phạm nảy sinh.

+ Năng lực phát triển nhà trường THPT môn Vật lý và và môn Khoa học tự nhiên: phát hiện và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong dạy học và giáo dục; phân tích các kết quả kiểm tra, đánh giá và phản hồi để cải tiến và phát triển chương trình môn học sau mỗi chu trình thực hiện;