1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu tổng quát

            Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Toán học có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, phát triển chương trình môn Toán ở trường trung học phổ thông đáp ứng được yêu cầu hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

1.2. Các mục tiêu cụ thể

            Cử nhân ngành Sư phạm Toán học có khả năng:

- PO1: Áp dụng các kiến thức cơ bản và lập luận ngành trong lĩnh vực giáo dục đào tạo nói chung và sư phạm toán học nói riêng.

- PO2: Áp dụng và thành thạo các kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp

- PO3: Thể hiện các kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm

- PO4: Có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, hoàn thiện chương trình môn toán trong bối cảnh hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế

2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PLOs)

            Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Toán học có các kiến thức, phẩm chất, kỹ năng và thái độ:

PO1. Kiến thức và lập luận ngành

PLO1.1. Trình bày kiến thức cơ bản về chính trị, khoa học xã hội nhân văn, nhà nước và pháp luật.

PLO1.2. Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và sư phạm

PLO1.3. Vận dụng kiến thức cốt lõi ngành Sư phạm toán học

PLO1.4. Áp dụng các kiến thức nâng cao về phương pháp nghiên cứu khoa học và Toán học làm cơ sở cho việc học tập, nghiên cứu ở bậc cao hơn.

PO2. Kỹ năng nghề nghiệp và phẩm chất cá nhân

PLO2.1. Vận dụng các kiến thức Toán học, thực hiện, triển khai các hoạt động nghề nghiệp.

PLO2.2. Nắm bắt và vận dụng được các kỹ năng lập luận, phân tích và giải quyết vấn đề trong giáo dục, dạy học môn Toán và trong hoạt động xã hội.

PLO2.3. Áp dụng các kỹ năng nghiên cứu, khám phá tri thức Toán học và Khoa học giáo dục.

PLO2.4. Vận dụng tư duy hệ thống để giải quyết vấn đề

PLO2.5. Thể hiện và vận dụng các phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp

PLO2.6. Thể hiện đạo đức nghề nghiệp, thực hiện công bằng trong ứng xử và đánh giá, trách nhiệm xã hội

PO3. Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp

PLO3.1. Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm

PLO3.2. Thể hiện kỹ năng giao tiếp

PO4. Năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, hoàn thiện chương trình môn toán

PLO4.1. Thể hiện năng lực nhận biết bối cảnh ngoài xã hội và môn học

PLO4.2. Thể hiện năng lực nhận biết bối cảnh nhà trường phổ thông

PLO4.3. Thể hiện năng lực hình thành ý tưởng về chương trình nhà trường môn Toán

PLO4.4. Thể hiện năng lực thiết kế chương trình nhà trường môn Toán

PLO4.5. Thể hiện năng lực thực hiện (triển khai) chương trình nhà trường môn Toán

PLO4.6. Thể hiện năng lực phát triển chương trình nhà trường môn Toán

3. Cơ hội việc làm và học tập sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể:

+ Giảng dạy toán học tại các các trường phổ thông hoặc các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

+ Làm việc tại các cơ quan quản lý giáo dục.

+ Làm việc ở các trung tâm, công ty hoạt động về giáo dục  

+ Tham gia các dự án, đề tài nghiên cứu về Giáo dục và Toán học.

+ Tiếp tục học ở các bậc học cao hơn thuộc các chuyên ngành liên quan đến Toán học và Giáo dục học.

+ Làm việc tại các trường đại học, các viện hoặc các trung tâm nghiên cứu khoa học.