Phụ trách chung: TS. Nguyễn Thị Giang An – Phó Viện trưởng (ĐT: 0917114270)
I. Kế hoạch chung
1. Số lượng học viên: 40 gồm 2 lớp A,B (mỗi lớp 20 học viên)
2. Địa điểm học: Trung tâm Thực hành thí nghiệm, Trường Đại học Vinh
II.  Nội dung giảng dạy: Gồm 3 module
2.1.Thời lượng: 45 tiết = 11 buổi
Module 1: 4 tiết (1 buổi); cán bộ giảng dạy TS. Mai Văn Chung (số ĐT: 0985995777)
Module 2:  32 tiết (8 buổi): 
- Chuyên đề Thực vật: PGS.TS. Phạm Hồng Ban (số ĐT:0915445545); TS. Lê Thị Thuý Hà (số ĐT: 0904744246)
- Chuyên đề Sinh lý thực vật: PGS. TS. Nguyễn Đình San (số ĐT: 0989342358)
- Chuyên đề Di truyền: TS. Nguyễn Thị Thảo (Số ĐT: 0912884246)
- Chuyên đề Động vật: TS. Ông Vĩnh An (Số ĐT:0904787505); TS. Hồ Anh Tuấn (0903492899)
- Chuyên đề Tế bào học: TS. Phạm Thị Hương (số ĐT: 0946634368); ThS. Trần Thị Gái (số ĐT: 0936280986)
- Chuyên đề Hoá Sinh; Th.S Phạm Thị Như Quỳnh (số ĐT: 0915227999)
- Chuyên đề Vi Sinh: TS. Nguyễn Lê Ái Vĩnh ( số ĐT: 0912540541)
- Chuyên đề Sinh lý người và động vật: TS. Nguyễn Thị Giang An (số ĐT: 0917114270); TS. Hồ Đình Quang (số ĐT: 0918119583)
Module 3: 4 tiết (1 buổi)
- Chuyên đề Vi Sinh: TS. Nguyễn Lê Ái Vĩnh ( số ĐT: 0912540541)
- Chuyên đề Sinh lý người và động vật: TS. Nguyễn Thị Giang An (số ĐT: 0917114270)
Ôn tập và kiểm tra (1 buổi)
2.2. Thời gian học: 6 ngày, bắt đầu từ ngày 28/7 đến hết ngày 2/8
III. Kế hoạch cụ thể