I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Giáo viên trung học phổ thông, cán bộ quản lí, cán bộ phụ trách thiết bị hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm Giáo dục thường xuyên và Giáo dục chuyên biệt thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có bậc Trung học phổ thông.
II. Mục tiêu chương trình
1. Mục tiêu chung
 Nâng cao năng lực dạy học thực hành thí nghiệm Sinh học cho giáo viên THPT, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. 
2. Mục tiêu cụ thể
  Sau khi được tham gia lớp tập huấn này, học viên có khả năng:
a) Vận dụng các kiến thức về kỹ thuật và an toàn phòng thí nghiệm trong quản lý và dạy học Sinh học ở trường THPT.
b) Thiết kế và sử dụng thí nghiệm Sinh học cơ bản trong dạy học Sinh học.
c) Module 3: Thiết kế và thực hiện một số thí nghiệm nâng cao, tiếp cận thực tiễn.

...

Chi tiết xem thêm tại file: chuong_trinh_bdgv_mon_sinh_hoc.doc