1. Mục tiêu chương trình đào tạo

          Trang bị cho sinh viên các kiến thức giáo dục đại cương; kiến thức sinh học cơ bản để giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn nảy sinh trong quá trình dạy học sinh học ở trường phổ thông, làm cơ sở để nâng cao trình độ đáp ứng được các nhiệm vụ dạy học sinh học ở các trường đại học, cao đẳng; trang bị các kiến thức lý luận dạy học, có khả năng đáp ứng yêu cầu về đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả dạy học sinh học.

2. Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra cấp chương trình được thiết kế theo 4 nhóm nội dung:

2.1. Kiến thức và lập luận ngành:

          + Có thế giới quan khoa học và hệ tư tưởng chính trị: chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

          + Có kiến thức nền tảng về toán học, khoa học tự nhiên, KHGD và công nghệ thông tin.

          + Vận dụng kiến thức cốt lõi về Sinh học cổ điển, Sinh học hiện đại, tâm lý học lứa tuổi, tâm lý học sư phạm, các phương pháp dạy học tích cực vào dạy học môn Sinh học và môn Khoa học tự nhiên ở bậc THPT.

          + Vận dụng các kiến thức chuyên sâu vào xây dựng, vận hành và phát triển chương trình nhà trường THPT môn Sinh học và môn Khoa học tự nhiên.

          + Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội khoa học chính trị và pháp luật

2.2. Kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp:

          + Có kỹ năng lập luận, phân tích và giải quyết vấn đề trong giáo dục, dạy học bộ môn và trong hoạt động xã hội (cách xác định vấn đề, mô hình hóa và phân tích vấn đề, đánh giá các giải pháp và đề xuất, khuyến nghị).

          + kỹ năng nghiên cứu, khám phá tri thức Sinh học, KHTN và KHGD (xây dựng giả thuyết, thực nghiệm khảo sát thông tin, phân tích, kiểm tra và kết luận về giả thuyết, công bố vấn đề nghiên cứu).

          + kỹ năng tư duy tầm hệ thống (phân biệt các mối liên hệ trong hệ thống, sắp sếp trình tự ưu tiên để giải quyết, dung hòa và cân bằng trong giải quyết các vấn đề của hệ thống).

          + Có phẩm chất chính trị, thái độ và tư tưởng: có sáng kiến và sẵn sàng chấp nhận rủi ro, khéo léo, linh hoạt trong vận dụng các nguồn lực, tư duy sáng tạo, tư duy suy xét, kỹ năng học tập và rèn luyện suốt đời, có kỹ năng lập kế hoạch, quản lý thời gian và nguồn lực trong dạy học.

          + Hành xử chuyên nghiệp, công bằng trong ứng xử và đánh giá, trách nhiệm xã hội.

2.3. Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp:

          + Kỹ năng làm việc nhóm: có kỹ năng tổ chức nhóm, hoạt động nhóm, phát triển nhóm và lãnh đạo nhóm.

          + Kỹ năng giao tiếp: Có kỹ năng xây dựng chiến lược giao tiếp, cấu trúc giao tiếp; thực hành giao tiếp bằng văn bản và ICT; kỹ năng thuyết trình; kỹ năng đàm phán, vận động, thỏa hiệp và giải quyết xung đột.

          + Kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ: Có kỹ năng giao tiếp và dạy học Sinh học bằng tiếng Anh.

2.4. Năng lực thực hành nghề nghiệp để phân nhiệm giảng dạy cho các môn học và đánh giá ở cấp chương trình.

          + Nhận biết bối cảnh: vai trò và trách nhiệm của người giáo viên; ảnh hưởng của xã hội lên giáo dục và ngược lại; bối cảnh của xã hội; sứ mệnh (nhiệm vụ) của nhà trường; đặc điểm học sinh; vị trí và vai trò của ngành học.

          + Hình thành ý tưởng về chương trình nhà trường THPT môn Sinh học và môn Khoa học tự nhiên: thiết lập các mục tiêu dạy học, mục tiêu giáo dục và hướng nghiệp; chức năng, nguyên lý và cấu trúc chương trình nhà trường môn học; mô hình hóa chương trình nhà trường; quản lý chương trình nhà trường môn học.

          + Năng lực thiết kế chương trình nhà trường THPT môn Sinh học và môn Khoa học tự nhiên: cấu trúc; nội dung; kế hoạch và hướng dẫn thực hiện.

          + Năng lực thực hiện (triển khai) chương trình nhà trường THPT môn Sinh học và môn Khoa học tự nhiên: triển khai các hoạt động dạy học và giáo dục theo kế hoạch; lãnh đạo và quản lý người học; giám sát, kiểm tra đánh giá quá trình và kết quả học tập, rèn luyện; giải quyết các tình huống sư phạm nảy sinh.

          + Năng lực phát triển nhà trường THPT môn Sinh học và môn Khoa học tự nhiên: phát hiện và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong dạy học và giáo dục; phân tích các kết quả kiểm tra, đánh giá và phản hồi để cải tiến và phát triển chương trình môn học sau mỗi chu trình thực hiện;