Phụ trách chung: PGS.TS. Lê Đức Giang – Phó Viện Trưởng (ĐT: 0912.091.407)
I. ĐỐI TƯỢNG CÁN BỘ QUẢN LÝ
1. Số lượng học viên: 40 (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng) 
2. Địa điểm học: phòng A1.303 - Nhà học A1, Trường Đại học Vinh 
3. Thời gian học: 1 ngày (25 tháng 7)
- Buổi sáng: bắt đầu từ 7h30 đến 11h
- Buổi chiều: từ 14h đến 17h30
4. Giảng viên: PGS.TS. Nguyễn Hoa Du – Chủ tịch Hội đồng trường, Trường ĐH Vinh (ĐT: 0912.574.484)  
II. ĐỐI TƯỢNG NHÂN VIÊN
1. Số lượng học viên: 40 (Cán bộ phụ trách phòng thực hành, thí nghiệm)
2. Địa điểm học: Trường Đại học Vinh 
3. Thời gian học: 2 ngày (26 và 27 tháng 7)
Buổi sáng: bắt đầu từ 7h30 đến 11h;  Buổi chiều: từ 14h đến 17h30
4. Lịch học
4.1. Lý thuyết:  1 buổi (từ 7h30 sáng ngày 26 tháng 7) tại phòng học A1.303-Trường ĐH Vinh.
Giảng viên: PGS.TS. Nguyễn Hoa Du – Chủ tịch Hội đồng trường, Trường ĐH Vinh (ĐT: 0912.574.484)
4.2. Thực hành   
4.2.1. Thực hành Hóa học
  Giảng viên: PGS.TS. Phan Thị Hồng Tuyết (0912.876.384), TS. Đinh Thị Trường Giang (0912.922.718)
Trợ giảng: ThS. Lê Thế Tâm, ThS. Phan Thị Minh Huyền
4.2.2. Thực hành Sinh học
  Giảng viên: TS. Mai Văn Chung (số ĐT: 0985995777)
Trợ giảng: ThS. Trần Thị Gái 
4.2.2. Thực hành Vật lý
  Giảng viên: PGS.TS. Nguyễn Thị Nhị, TS. Bùi Đình Thuận 
Trợ giảng: ThS. Lê Văn Vinh