MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾP CẬN CDIO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

 NGÀNH SƯ PHẠM HÓA HỌC

(Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2020)

I. MỤC TIÊU

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Hóa học có năng lực thiết kế, triển khaihoàn thiệnchương trình môn hóa học ở trường phổ thông” trong bối cảnh hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

II. CHUẨN ĐẦU RA

CHUẨN ĐẦU RA

Trình độ

năng lực

1

KIẾN THỨC VÀ LẬP LUẬN NGÀNH

 

 1

1

Hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học chính trị, khoa học xã hội, pháp luật, tin học và ngoại ngữ

 

 1

1

Hiểu biết về khoa học chính trị (chủ nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng) vào thực tiễn nghề nghiệp

2.5

 1

 1

2

Hiểu biết về xã hội, nhân văn và pháp luật (các nền văn minh thế giới, văn hóa Việt Nam, hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam), vận dụng kiến thức về tin học và ngoại ngữ.

2.5

 1

2

Kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên

 

1

2

1

Áp dụng kiến thức nền tảng của Toán học

3.0

1

2

2

Áp dụng kiến thức nền tảng của Vật lý học

3.0

1

2

3

Áp dụng kiến thức nền tảng của Hóa học

3.0

1

2

4

Áp dụng kiến thức nền tảng của Sinh học

3.0

 1

3

Kiến thức cốt lõi, hệ thống và hiện đại về Hóa học

 

1

3

1

Vận dụng kiến thức  Hóa lý thuyết và Hóa lý

3.5

1

3

2

Vận dụng kiến thức Hóa phân tích

3.5

1

3

3

Vận dụng kiến thức  Hóa vô cơ

3.5

1

3

4

Vận dụng kiến thức  Hóa hữu cơ

3.5

1

3

5

Vận dụng kiến thức  Hóa kĩ thuật và môi trường

3.5

1

4

Kiến thức khoa học giáo dục trong dạy học Hóa học

 

1

4

1

Áp dụng kiến thức nền tảng của Tâm lý học

3.0

1

4

2

Vận dụng kiến thức nền tảng của Giáo dục học

3.0

1

4

3

Áp dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

3.0

1

4

4

Áp dụng kĩ thuật và công nghệ dạy học hóa học hiện đại

3.0

1

4

5

Áp dụng kiến thức vào phát triển chương trình nhà trường môn Hóa học

3.0

1

4

6

Tổ chức dạy học phân hóa, bồi dưỡng HS yếu và HS giỏi hóa học

3.0

1

4

7

Thiết kế một số chủ đề dạy học hóa học bằng tiếng Anh

2.5

2

KỸ NĂNG, PHẨM CHẤT CÁ NHÂN VÀ NGHỀ NGHIỆP

 

2

1

Kỹ năng nghề nghiệp giáo viên Hóa học

 

2

1

1

Thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục và dạy học Hóa học

3.0

2

1

2

Phát triển chương trình môn Hóa học

3.0

2

1

3

Thực hành thí nghiệm trong dạy học Hóa học

3.0

2

1

4

Tổ chức dạy học Hóa học bằng tiếng Anh

3.0

2

1

5

Kiểm tra và đánh giá trong dạy học Hóa học

3.0

2

1

6

Tư vấn, hỗ trợ và hướng nghiệp cho học sinh

3.0

2

1

7

Ứng dụng ICT trong hoạt động nghề nghiệp

3.0

2

2

Kỹ năng lập luận, phân tích và giải quyết vấn đề

 

2

2

1

Xác định vấn đề, phân tích và mô hình hóa vấn đề

3.0

2

2

2

  Giải quyết vấn đề, đánh giá giải pháp, đề xuất và kiến nghị

3.0

2

3

Kỹ năng khám phá tri thức khoa học giáo dục

 

2

3

1

Xây dựng giả thuyết nghiên cứu và thu thập thông tin

3.0

2

3

2

Điều tra, thực nghiệm, giải quyết vấn đề nghiên cứu

3.0

2

3

3

Kiểm chứng giả thuyết nghiên cứu và báo cáo kết quả nghiên cứu

3.0

2

4

Tư duy hệ thống trong giáo dục

 

2

4

1

Nhận diện tổng thể hệ thống

2.5

2

4

2

Xác định các mối quan hệ và ảnh hưởng các thành tố trong hệ thống

2.5

2

4

3

Sắp xếp thứ tự ưu tiên các thành tố trong hệ thống

2.5

2

4

4

Giải quyết tối ưu các vấn đề của hệ thống

2.5

2

5

Phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp

 

2

5

1

Yêu nghề, kiên trì, trung thực, trách nhiệm và thích ứng với nghề nghiệp

3.0

2

5

2

Tác phong nghiêm túc, ứng xử mô phạm

3.0

2

5

3

Ý thức trau dồi, phấn đấu và phát triển nghề nghiệp

3.0

2

5

4

Thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với người học

3.0

3

KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM VÀ GIAO TIẾP

 

3

1

Kỹ năng làm việc nhóm

 

3

1

1

Thành lập  và tổ chức hoạt động nhóm

3.0

3

1

2

Lãnh đạo và phát triển nhóm

2.5

3

2

Kỹ năng giao tiếp

 

3

2

1

  Giao tiếp sư phạm

3.0

3

2

2

  Giao tiếp bằng ngôn ngữ hóa học

3.0

3

2

3

Giao tiếp văn bản và đa phương tiện

3.0

3

2

4

Thuyết trình hiệu quả

3.0

3

2

5

Giao tiếp được bằng tiếng Anh thông dụng (bậc 3/6) và tiếng Anh chuyên ngành

2.5

4

HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG, THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH MÔN HÓA HỌC TRONG BỐI CẢNH HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

 

4

1

Bối cảnh xã hội và nhà trường

4

1

1

Nhận thức được vai trò, trách nhiệm của người giáo viên và môn học đối với nhà trường và xã hội

3.0

4

1

2

Nhận thức được bối cảnh kinh tế văn hóacủa địa phương và bối cảnh giáo dục của nhà trường và kinh tế

3.0

4

1

3

Nhận diện được giáo dục phổ thông trong bối cảnh toàn cầu hóa

3.0

4

1

4

Hiểu được các mục tiêu, chiến lược, kế hoạch phát triển của nhà trường

2.5

4

2

Hình thành ý tưởng

 

4

2

1

Xác định được các nhu cầu xã hội và đặc điểm học sinh

3.0

4

2

2

Phác thảo được đề cương chương trình môn hóa học

3.0

4

3

Thiết kế

 

4

3

1

Thiết kế được hệ thống các mục tiêu dạy học của chương trình môn hóa học

3.0

4

3

2

Thiết kế được nội dung dạy học, giáo dục và hướng nghiệp

3.0

4

3

3

Xây dựng được kế hoạch dạy học, lựa chọn phương pháp dạy học thích hợp và chuẩn bị cơ sở vật chất tương ứng.

3.0

4

3

4

Thiết kế được hoạt động giáo dục và hướng nghiệp cho học sinh

3.0

4

3

5

Xây dựng được kế hoạch kiểm tra, đánh giá trong hoạt động dạy học và giáo dục

3.0

4

4

Triển khai

 

4

4

1

Thực hiện được kế hoạch dạy học

3.0

4

4

2

Thực hiện được kế hoạch giáo dục và hướng nghiệp

3.0

4

4

3

Giám sát, kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập

3.0

4

5

 Hoàn thiện

 

4

5

1

Phân tích các kết quả kiểm tra, đánh giá và phản hồi từ người học

3.0

4

5

2

Đánh giá và hoàn thiện hoạt động dạy học sau mỗi chu trình

3.0