Phụ trách chung: PGS.TS. Lê Đức Giang – Phó Viện Trưởng (ĐT: 0912.091.407)

I. Kế hoạch chung

1. Số lượng học viên: 40, được chia thành 2 lớp, mỗi lớp 20 HV

2. Địa điểm học: Trung tâm Thực hành thí nghiệm, bao gồm các phòng thí nghiệm sau:

        Phòng thí nghiệm PPGD (TN 309), Hóa lý-đại cương (TN 305), Hóa vô cơ (TN 407), Hóa hữu cơ (TN 405), Hóa phân tích (TN 409), Hóa thực phẩm (TN116).

3. Về nội dung: Gồm 3 module

4. Về thời lượng: 45 tiết = 11 buổi

        Module 1: 8 tiết (2 buổi) = 1 buổi lý thuyết + 1 buổi thực hành

        Module 2: 16 tiết (4 buổi)

        Module 3: 21 tiết (5 buổi)

5. Thời gian học: 6 ngày, bắt đầu từ ngày 28/7 đến ngày 2/8

        - Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h00

        - Buổi chiều: Từ 14h00 đến 17h30

II. Kế hoạch cụ thể

Xem file: ke_hoach_boi_duong_gv_hoa_hoc.doc