I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Giáo viên trung học phổ thông, cán bộ phụ trách thiết bị hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp trung học phổ thông.
II. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH
1. Mục tiêu chung

 Nâng cao năng lực dạy học thực hành thí nghiệm Hóa học cho giáo viên THPT, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. 
2. Mục tiêu cụ thể
  Sau khi học xong chương trình này, học viên có khả năng:
a) Vận dụng các kiến thức về kỹ thuật và an toàn phòng thí nghiệm trong quản lý và  dạy học Hóa học ở trường THPT.
b) Sử dụng và thiết kế thí nghiệm hóa học trong dạy học Hóa học.
c) Xây dựng và thực hiện một số thí nghiệm nâng cao, tiếp cận thực tiễn.