1. Mục tiêu chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Hóa học giúp sinh viên có kiến thức, kĩ năng và phẩm chất cơ bản của người giáo viên Hóa học trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong đó, chú trọng hình thành và phát triển các phẩm chất, kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp cho sinh viên thông qua các hoạt động nhóm và thực hành, thí nghiệm, thực tế  trong quá trình học tập nhằm đáp ứng các yêu cầu về dạy học Hóa học theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

2. Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra cấp chương trình được thiết kế theo 4 nhóm nội dung:

2.1. Kiến thức và lập luận ngành:

          + Có thế giới quan khoa học và hệ tư tưởng chính trị: chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

          + Có kiến thức nền tảng về toán học, khoa học tự nhiên, KHGD và công nghệ thông tin.

          + Vận dụng kiến thức cốt lõi về Hóa học cổ điển, Hóa học hiện đại, tâm lý học lứa tuổi, tâm lý học sư phạm, các phương pháp dạy học tích cực vào dạy học môn Hóa học.

          + Vận dụng các kiến thức chuyên sâu vào xây dựng, vận hành và phát triển chương trình nhà trường THPT môn Hóa học.

          + Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội khoa học chính trị và pháp luật

2.2. Kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp:

          + Có kỹ năng lập luận, phân tích và giải quyết vấn đề trong giáo dục, dạy học bộ môn và trong hoạt động xã hội (cách xác định vấn đề, mô hình hóa và phân tích vấn đề, đánh giá các giải pháp và đề xuất, khuyến nghị).

          + kỹ năng nghiên cứu, khám phá tri thức Hóa học và KHGD (xây dựng giả thuyết, thực nghiệm khảo sát thông tin, phân tích, kiểm tra và kết luận về giả thuyết, công bố vấn đề nghiên cứu).

          + kỹ năng tư duy tầm hệ thống (phân biệt các mối liên hệ trong hệ thống, sắp sếp trình tự ưu tiên để giải quyết, dung hòa và cân bằng trong giải quyết các vấn đề của hệ thống).

          + Có phẩm chất chính trị, thái độ và tư tưởng: có sáng kiến và sẵn sàng chấp nhận rủi ro, khéo léo, linh hoạt trong vận dụng các nguồn lực, tư duy sáng tạo, tư duy suy xét, kỹ năng học tập và rèn luyện suốt đời, có kỹ năng lập kế hoạch, quản lý thời gian và nguồn lực trong dạy học.

          + Hành xử chuyên nghiệp, công bằng trong ứng xử và đánh giá, trách nhiệm xã hội.

2.3. Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp:

          + Kỹ năng làm việc nhóm: có kỹ năng tổ chức nhóm, hoạt động nhóm, phát triển nhóm và lãnh đạo nhóm.

          + Kỹ năng giao tiếp: Có kỹ năng xây dựng chiến lược giao tiếp, cấu trúc giao tiếp; thực hành giao tiếp bằng văn bản và ICT; kỹ năng thuyết trình; kỹ năng đàm phán, vận động, thỏa hiệp và giải quyết xung đột.

          + Kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ: Có kỹ năng giao tiếp và dạy học Hóa học bằng tiếng Anh.

2.4. Năng lực thực hành nghề nghiệp để phân nhiệm giảng dạy cho các môn học và đánh giá ở cấp chương trình.

          + Nhận biết bối cảnh: vai trò và trách nhiệm của người giáo viên; ảnh hưởng của xã hội lên giáo dục và ngược lại; bối cảnh của xã hội; sứ mệnh (nhiệm vụ) của nhà trường; đặc điểm học sinh; vị trí và vai trò của ngành học.

          + Hình thành ý tưởng về chương trình nhà trường THPT môn Hóa học: thiết lập các mục tiêu dạy học, mục tiêu giáo dục và hướng nghiệp; chức năng, nguyên lý và cấu trúc chương trình nhà trường môn học; mô hình hóa chương trình nhà trường; quản lý chương trình nhà trường môn học.

          + Năng lực thiết kế chương trình nhà trường THPT môn Hóa học: cấu trúc; nội dung; kế hoạch và hướng dẫn thực hiện.

          + Năng lực thực hiện (triển khai) chương trình nhà trường THPT môn Hóa học: triển khai các hoạt động dạy học và giáo dục theo kế hoạch; lãnh đạo và quản lý người học; giám sát, kiểm tra đánh giá quá trình và kết quả học tập, rèn luyện; giải quyết các tình huống sư phạm nảy sinh.

          + Năng lực phát triển nhà trường THPT môn Hóa học: phát hiện và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong dạy học và giáo dục; phân tích các kết quả kiểm tra, đánh giá và phản hồi để cải tiến và phát triển chương trình môn học sau mỗi chu trình thực hiện;