Hội đồng khoa học và Đào tạo

Lê Đức Giang
Nguyễn Văn Quảng
Trần Xuân Sang
TS. Thiều Đình Phong
Cao Cự Giác
TS. Nguyễn Thị Giang An
TS. Trần Thị Kim Oanh
Nguyễn Chiến Thắng
Chu Văn Lanh
Mai Văn Chung
Nguyễn Hoa Du
Phan Thị Hồng Tuyết
Nguyễn Xuân Dũng
Nguyễn Thị Thế
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Loan
Nguyễn Văn Đức
Ông Vĩnh An
Phạm Xuân Chung
Nguyễn Thị Nhị
Bùi Đình Thuận