Đảng ủy Viện

TS. Thiều Đình Phong
Lê Đức Giang
Chu Văn Lanh
TS. Trần Thị Kim Oanh
TS. Nguyễn Thị Giang An