Bộ môn Vật lý

TS. Lê Cảnh Trung
Chu Văn Lanh
Hoàng Văn Thụy
Đỗ Thanh Thùy
Lê Văn Đoài
Nguyễn Thành Công
Vũ Ngọc Sáu