Bộ môn Vật lý

Bùi Đình Thuận
Đoàn Thị Thùy
PGS.TS Chu Văn Lanh
Hoàng Văn Thụy
Lê Văn Đoài
Nguyễn Thành Công
Vũ Ngọc Sáu
TS. Lê Cảnh Trung