Bộ môn Thực vật

Mai Văn Chung
Lê Quang Vượng
Lê Thị Hương
Lê Thị Thúy Hà
Nguyễn Đình San
Phạm Hồng Ban
Phan Xuân Thiệu