Bộ môn Sinh học và ứng dụng

Ông Vĩnh An
Lê Thị Thúy Hà
TS. Nguyễn Thị Giang An
Nguyễn Thị Việt
Hồ Anh Tuấn
Tôn Thị Bích Hoài
Lê Thị Hương
Phạm Hồng Ban
Nguyễn Đình San
Nguyễn Thị Kim Dung