Bộ môn PPGD Vật lý

Nguyễn Thị Nhị
Phạm Thị Phú
Lưu Văn Phúc
Lê Văn Vinh
Đoàn Thị Thúy Hà