Bộ môn Hóa hữu cơ - Hóa lý

Nguyễn Xuân Dũng
Lê Đức Giang
Nguyễn Thị Chung
Đậu Xuân Đức
Phan Thị Thùy
Nguyễn Hoàng Hào
Võ Công Dũng
Nguyễn Thị Bích Ngọc