Bộ môn Hóa hữu cơ - Hóa lý

Nguyễn Xuân Dũng
Đậu Xuân Đức
Lê Đức Giang
Nguyễn Thị Chung
Phan Thị Thùy
Nguyễn Hoàng Hào
Võ Công Dũng
Nguyễn Thị Bích Ngọc